Historie farního kostela Nanebevzetí Panny Marie

1141 - První zmínka o městě Vyškově je datována roku 1141. Lze usoudit, že ve Vyškově již v tomto roce byl farní chrám a farní budova.

1328 - Olomoucký biskup Jindřich III. připojil faru vyškovskou ke kapitulnímu děkanství. V těchto letech rostl náboženský i politický význam Vyškova, takže nahradil dosud župní hrad Pustoměř a podhradní ves.

1419-1436 - V období husitských válek zůstali občané vyškovští věrni katolické víře.

1423-25 - Město, včetně kostela, bylo husity dobyto a vypáleno.

1448 – zmínka o oltáři Sv. Kříže

1464- Olomoucký biskup Protas z Boskovic (+ 25.8.1482 ve Vyškově), odměnil věrnost vyškovských farníků ve víře tím, že městu Vyškovu obnovil veškeré výsady a přidal některé nové.

1464 – Město vypáleno během uherských válek.

1464-1466 - V těchto letech nechal biskup Protas postavit ve Vyškově nový chrám na jiném místě, u městských hradeb. Kostel byl gotický, trojlodní, bez věže. Samostatná zvonice stála před kostelem. Na ní byl roku 1549 zavěšen zvon Panna Maria, který byl později umístěn do nové věže kostela, kde visí dodnes (používá se jen při velkých slavnostech).

1469 - Mnoho moravských katolických měst vypovědělo poslušnost tehdejšímu králi Jiřímu z Poděbrad a přidalo se na stranu svého biskupa Protase, který byl spojencem krále Matyáše. Král Jiří z Poděbrad tedy poslal svého syna, knížete Jindřicha Münsterberského, aby pokořil vzbouřené město Vyškov. Při tomto dobývání bylo město i s kostelem vypáleno.

1470 – Dokončení stavby kostela.

1482 - 25. srpna tohoto roku podlehl ve Vyškově olomoucký biskup Protas moru. Zemřel tak veliký dobrodinec celého města i farnosti.

1496 - Posvěcen hlavní oltář nikopolským biskupem Ondřejem.

1579 - Z důvodu rozmachu protestantismu, a tedy nedostatku kněží, připojil r. 1759 biskup Stanislav II. Pavlovský dědickou a topolanskou faru k Vyškovu.

1607 – první zmínka o „německé“ kapli Panny Marie

1637 - V tomto roce byl zbudován v kostele nový hlavní oltář, který posvětil olomoucký světící biskup Filip Bedřich Breuner.

1643(4)- 9. listopadu vnikli Švédové bez obléhání do města Vyškova. Místní děkan Adam Mořic Tabernátor poznamenal v kronice tuto zprávu: „Tím způsobem po dva dny 9. a 10. listopadu loupeno bylo a kostelu našemu od kacířů a zlotřilých lidí velká škoda učiněna jest. Všechna roucha kostelní uchvácena byla, oltáře obrány do hola, svatostánek vypáčen, poněvadž doufali najíti tam stříbrné ciborium (bylo však jen měděné), varhany sotva dostavené byly z části pokažené, dva kalichy se stříbrnými konvičkami byly ukradeny. Ostatní nářadí dílem v kostele uschováno bylo – to nalezeno bylo. Rovněž také co ze sousedních kostelů a vesnic sem jako na místo bezpečnější zaneseno bylo, vše to nepřítel vzal a odnesl, kostely takto ochudiv a potřebných věcí oloupiv.“ Dle děkanátní kroniky P. Jiřího Krestina byly Švédy pobrány i hotové peníze, určené k dostavění kostela. Tento kostelní poklad byl uložen v základu oltáře sv. Kříže.

1650 - V první polovině 17. stol. byly poměry na Moravě poněkud neklidné. Od smrti kardinála Františka Ditrichštejna (1636) pak olomoučtí biskupové sídlili v zahraničí. Po Vestfálském míru 13. června 1650 byla do Vyškova svolána generální kapitula (Olomouc byl stále ještě obsazen Švédy).

1663 – postavena pokladnice v závěru presbytáře

1672 - v tomto roce měl chrám celkem 8 oltářů: 1, hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie – 2, sv. Jana Křtitele – 3, oltář Narození Páně – 4, oltář sv. Barbory – 5, oltář sv. Vavřince – 6, oltář sv. Maří Magdaleny – 7, oltář sv. Václava – 8, oltář povýšení Sv. Kříže. K průčelí kostela byla přistavěna kaple Sedmibolestné Panny Marie.

1689-1690 - přistavěna kaple sv. Otýlie s památnými freskami z života této světice (v ní je pohřben děkan a kanovník Jan Kašpar Hauser, který ji nechal postavit; zemřel 12.2.1690).

1692 – Za děkana Bartoloměje Rudolfa Nedomanského nechal biskup Karel z Lichtenštejna – Kastelkornu vyzdobit kapli štukami od Baltasara Fontany a malbami Jonase Drentwettaz Aušpurku.

1729-1735 - V těchto letech byla postavena ke kostelu věž (v=72,4m včetně kříže), která tam stojí dodnes (dosud byl gotický chrám bez věže, poblíž kostela stála zvonice). Donátorem byl vyškovský děkan ThDr. Václav Hnátek z Weggenfurthu (+22.9.1757). Na věži se později nacházelo 6 zvonů: Maria (1549), sv. Václav a sv. Gothard (1755), sv. Jan Nepomucký (1756), sv. Šebestián (?), umíráček 1707, sv. Donat v sanktusníku.

1729 -1732 - místo staré kaple Sedmibolestné Panny Marie postavena nová, rovněž zasvěcená Panně Marii se dvěma bočními oltáři sv. Jana Nepomuckého a sv. Šimona a Judy.

1753 – 9. července tohoto roku postihl celé město veliký požár. Dle zpráv vyhořelo celé město až na dva domy. V tomto požáru shořela i střecha kostela a presbytář. Děkan Václav Hnátek poslal o tom rychlou zprávu biskupovi Ferdinandu Trojerovi a prosil o finanční pomoc na opravu, protože střecha celá shořela a vydatné deště mohly zbytek kostela ještě více poškodit. Prosbě bylo vyhověno a kostel byl opraven. Byla pořízena nová okna a položena nová dlažba. Byla zničena i kaple sv. Otýlie, která již neměla být opravena. Tehdy vyškovští nechali namalovat votivní obraz Panny Marie Křtinské a v procesí ho přinesli do Křtin s prosbou, aby Panna Maria napříště Vyškov od požárů ochránila (kopie obrazu visí ve Vyškovském muzeu).

1760 – Tohoto roku byla pod presbytářem vystavěna důkladná a prostorná krypta. Ta má půdorys velikosti presbytáře a je vzdušná. Vchod je před presbytářem a v současnosti je v ní asi 60 rakví. Pochovávalo se do ní až do roku 1778.

1773 - Po dokončení této opravy kostela měl chrám celkem 8 oltářů: 1, hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie – 2, oltář Zvěstování Panny Marie (s ostatky sv. Viktorie) – 3, oltář sv. Václava – 4, oltář sv. Rocha, Floriána a Šebestiána – 5, oltář povýšení sv. Kříže – 6, oltář Panny Marie Celleuské – 7, oltář Vykupitele Ježíše Krista – 8, oltář Čtrnácti pomocníků Božích.

1773 – Přestože byl kostel po požáru opraven, některá poškození se objevily až později: „ Když byl roku 1773 pilíř u kněžiště opravován, druhý na straně sedadel pevně stojící na svátek sv. Maří Magdaleny (22.7.) o 1/4 5 hod. odpoledne nikoho nezraniv spadl. Tím celá klenba kostela a kněžiště značnou škodu utrpěla a musila býti stržena a ze základů pilířů u bočních zdí umístěných velkým nákladem znovu vystavěna býti za farářů Jindřicha Hoffera a Jana Klíčníka.

1774 – 1780 - Kostel byl uvnitř upraven na jednolodní a byla postavena velká polokruhová klenba. Ta byla postavena na původních zesílených pilířích. Byla zbořena stará sakristie a vystavena nová. Rovněž postavena nová kazatelna a křtitelnice. Tak byla provedena celková barokizace chrámu dle projektu architekta Jana Antonína Křzaupala von Grünenberg. Přestavba dokončena za děkana Jana Josefa Klíčníka, jehož připomínají iniciály JK na okně kruchty. (?)

1780 - Druhou neděli po „Duchu svatém“ byl kostel nově posvěcen.

1781 - 24. listopadu byl posvěcen hlavní oltář (menza, do jejíž základů byla vložena pamětní listina)

1791 - dokončen hlavní oltář, instalován oltářní obraz „Nanebevzetí Panny Marie“ (1784) od ak. Malíře Ignáta Weindlicha. Sochy a ozdoby na oltáři jsou díla akademického sochaře Ondřeje Schweigla, který v den jejich instalování do kostela náhle zemřel. Po dokončení této barokní přestavby kostela měl chrám pouze hlavní oltář a oltář sv. Kříže. Byl postaven nový kůr.

1797-1802 - stavba nových varhan od mistra Ambrože Ronzoniho, skříň ozdobil František Habiger z Brna.

1814 - Umístěn na věž nový kříž; povodeň města Vyškova

1834 - Ozdoben prospekt varhan a celá stavba varhan dokončena varhanářem Františkem Habigerem. Při tom byly opraveny boční oltáře sv. Otýlie (oltářní obraz pochází asi z kaple sv. Otýlie) a Zvěstování Panny Marie.

1843 Měla být stržena kaple sv. Otýlie, ale na protest občanů byla zničena pouze věž nad kaplí v roce 1844 a byla nahrazena novou střechou a vydlážděna cihlovou dlažbou.

1850-1853 Opravena klenba mezi lodí a presbytářem. Znovu postaven oltář Panny Marie Růžencové.

1864 2. května uzavření kaple P.M. Bolestné – špatná statika

1874 – Opraven oltář 14 pomocníků (obraz byl nově namalován); posvěcen téhož roku pustiměřským viceděkanem Janem Michem.

1881 Po velkém vichru došlo k naklonění střechy věže, takže musela být rozebrána a snesena dolů. Věž pak zakryta deskami do tvaru nízkého jehlanu. Dle kroniky však „…při velkých vichrech desky a cihly z věže lítaly po městě, pobořujíce střechy a ohrožujíce život kolemjdoucích.“

1892-1898 V těchto letech byla v kostele instalována nová Křížová cesta s obrazy mistra Josefa Úprky, které maloval podle obrazů malíře Josefa Führicha (orig. 1844-1846 kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vídni). Darovali ji sestry Karolina a Marie Vyroubalovy;

1890 - položena nová dlažba v presbytáři a roku 1898 i lodi kostela.

1899 zbořena kaple Panny Marie Bolestné;

1901-1903 Věž kostela opravena, postavena nová báň cibulového tvaru. Postaven nový hlavní vchod s balustrádovou terasou, sochami sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie, a dvěma bočními kaplemi Panny Marie Bolestné a sv. Václava.

1907 Vymalován interiér kostela, opraveny veškeré oltáře.

1908 6. ledna tohoto roku byly slavnostně posvěceny sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, darované manžely Přerovskými.

1912 nové varhany od Jana Tučka

1916 Rekvizice měděného oplechování věže kostela pro válečné účely

1917 8. května započalo sundávání zvonů pro válečnou půjčku. Byly demontovány tyto zvony: sv. Václav a sv. Jan. Zvony byly rozbity na věži a sneseny dolů

1917 – 21. – 23. května požár, při kterém zahynulo 5 lidí; hasilo 33 hasičských sborů (až z Bystřice pod Hostýnem a Mor. Ostravy); požár se kostela však ani nedotkl;

1921 6. února posvěcen nový umíráček

1922 Zavedeno elektrické osvětlení do kostela

1924 Provedena výmalba interiéru kaple Panny Marie Bolestné, včetně figurální malby (prof. Heller), umístěna Pamětní deska.

1928-1930 Generální oprava kaple sv. Otýlie. Odstraněna skleněná střešní krytina – působila odlesk světla, který se odrážel ve freskách. Na oltář byl umístěn obraz francouzského krále sv. Ludvíka IX. (*1214; +1270) od brněnského malíře Ignáce Mayera z roku 1730.

1929 16. června posvěceny nové zvony: sv. Václav (3900kg) a sv. Jan Nepomucký (903kg) – světil olomoucký biskup Jan Stavěl. 1. září posvěcena socha sv. Terezie z Lisieux na oltáři P.M. Růžencové. Nad ni umístěn křížek ze slonoviny z roku 1605.

1933 Oprava výmalby interiéru kostela.

1934 Kostel vybaven novou dubovou vyřezávanou mřížkou u presbytáře, nové zdobené lavice a zpovědnice. V kapli sv. Otýlie posvěcen obraz bl. Aněžky České a sv. Václava od Adolfa Hellera.

1942 7. dubna byly z věže sňaty zvony sv. Václav a sv. Jan pro válečné účely

1943 Z věže kostela spadla jedna váza (ozdobné zakončení balustrády). Na příkaz policie byly odstraněny i ostatní vázy, které byly na terase umístěny.

1945 Od 29.4 do 2.5. byl Vyškov ostřelován Ruskou armádou. V tomto boji byla rozstřílena věž kostela, o které se osvobozenecká armáda mylně domnívala, že je centrem německých pozorovatelů. Mimo to byla střecha kostela na 5. místech velmi poškozena, rozbita byla všechna okna (krásně malovaná) a silně poškozena byla i kaple sv. Otýlie. Do konce bylo roku postaveno lešení k věži kostela.

1946 Opravena věž kostela a odkryt gotický portál u bočního vchodu kostela. Provedena oprava a malba fasády celého kostela (na růžovo).

1947 Opraven gotický portál.

1949 Byl pořízen do kostela rozhlas – dar firmy Radiozávod Cyril Křoumal (v té době již zesnulý); v tomto roce byla pořízena do presbytáře nová okna s katedrálního skla zasklená do olova

1964 Opravena zbývající okna v kostele. Dále byla provedena výměna prohnilých trámů střechy kostela.

1965 Po roční přestávce pokračovala oprava střechy kostela výměnou vadných trámů a střešní krytiny.

1966 6. ledna se vznítila rozvodná deska ve věži kostela, a proto se přistoupilo k celkové opravě elektroinstalace kostela. Tato práce trvala 1/2 roku. Rovněž byl pořízen nový rozhlas.

1969 Bylo provedeno stažení praskající klenby "vítězného oblouku" pomocí ocelových lan.

1969-1970 Stavba lešení vně kostela (sakristie, presbytář).

1971-1972 Stavba lešení uvnitř kostela – opraveny omítky v presbytáři.

1972 Stažení klenby chrámové lodi pomocí ocelových lan. Vyčištěna půda kostela (50 tun sutě a prachu).

1973 Vyměněny okapy v presbytáři a sakristii a nad sakristií položena nová krytina. Byla také zhotovena dřevěná okna na zateplení kostela (zdvojení stávajících oken). Dále byly vyměněny hromosvody.

1974 Pokračovalo se stavbou lešení vně kostela (loď a západní strana věže) – opravy omítky a klempířských prvků. 30. října mladý zloděj z Prostějova vypáčil svatostánek a ukradl ciborium. Díky jeho neopatrnosti však byl druhý den zadržen na nádraží ČSD ve Vyškově a ciborium bylo vráceno.

1975 Dostavěno lešení kolem věže, opravena omítka, klempířské prvky a sochy nad portálem. Kostel dostal novou fasádní barvu a na podzim téhož roku bylo lešení demontováno. V březnu byla instalována 4 nová okna do obou kaplí u věže kostela. 16. září byly odstřeleny 4 budovy v okolí kostela, aby mohla být postavena „vyškovská dálnice“.

1976 Započaty opravy interiéru kostela – dokončena stavba lešení v kostele. Byly provedeny zednické a přípravné práce v presbytáři.

1977 V tomto roce se oprava zastavila.

1978 Pokračovala oprava interiéru v presbytáři. Do sakristie byla zavedena voda a plyn.

1979 Dokončena oprava interiéru presbytáře, podkruchtí a první části chrámové lodě. Po demontáži lešení v presbytáři byl instalován provizorní obětní stůl a ambon. Kněží začali sloužit mše svaté čelem k lidu.

1980 Dokončena výmalba chrámové lodě a demontováno lešení – odstraněny ztrouchnivělé oltáře sv. Františka a sv. Viktorie.

1981 Opraveny boční oltáře a štuky v kapli Panny Marie.

1982 Vymalován kůr a opraveny mramorové obklady a zlacené ozdoby hlavního oltáře.

1984 Vymalována kaple Panny Marie Bolestné.

1985 Opraveny varhany.

1990 Dokončena výmalba kaple sv. Otýlie

1991 Opraveny štuky v kapli sv. Václava

1995 13. srpna tohoto roku posvěceny dva nové zvony – sv. Jan Sarkander (380kg) a sv. Bernard (830 kg) 9. září posvěcen nový obětní stůl a ambon z bílého mramoru, který nahradil provizorní z roku 1979 – vše z darů P. Bernarda Přerovského, vyškovského rodáka.

1997 Na oratoři zřízena kaple sv. Františka z Assisi.

1998 Opravena fasáda věže, vyměněny okenice a některé tesařské prvky uvnitř věže, pořízeny nové věžní hodiny řízené radiovým signálem.

1999 Vyhlášen havarijní stav krovu kostela.

1999-2000 Provedena generální oprava střechy a krovu kostela nad hlavní lodí, presbytářem a sakristií (výměna trámů, krytiny, stažený krovu pomocí ocelových lan); vyměněna krytina nad kaplemi Panny Marie Bolestné a sv. Václava.

2001-2008 Sanace zemní vlhkosti, statické zajištění objektu, oprava elektroinstalace spodní stavby, gen. oprava fasádního pláště včetně restaurování kamenných prvků, výměna oken.

2006-2007 Restaurování varhan včetně varhanní skříně.

2008 Restaurování kanovnické lavice na levé straně presbytáře.

2015 - 2016 Restaurování kanovnické lavice na pravé straně presbytáře.

2018-2020 Restarování obrazů Křížové cesty.

2022-2023 Restaurování lavic v lodi kostela.

Oprava kostela v letech 1993 – 2008 stála 25.622.481,- Kč.

 

Dle Kroniky farnosti vyškovské a jiných dostupných pramenů zpracoval Jiří Štreit.